KLIMAVEST


KlimaVest er det korte namnet for prosjektet

"Redusert klimaavtrykk frå vestlandsjordbruket".

Dette er eit treårig prosjekt som eit samla landbruk i Vestland står bak.

Redusert klimaavtrykk frå vestlandsjordbruket


Målsetjing:

Gjere bøndene i Vestland i stand til å redusere klimaavtrykket frå matproduksjonen utan at det går ut over produksjon, arealutnytting, dyrevelferd og dyrehelse.

Klimakoordinatoren


Frøydis Haugen er prosjektleiar og klimakoordinator. 

Ho har vore mjølkeprodusent på Lindås i Nordhordland i 15 år, i tillegg har ho vore tillitsvald på alle nivå i Bondelaget i til saman 10 år. Ho sat i forhandlingsutvalet og var involvert i prosessen då jordbruket og Staten blei samde om klimaavtalen i 2019.


Organisering


  • Prosjektet ligg under Vestland Landbruksselskap. Dei har rolla som prosjekteigar.
  • Vestland Bondelag har gjennom Norges Bondelag teke rolla som arbeidsgjevar. Bondelaget syter for kontorfasilitetar osb.
  • Det er eit samla landbruk som står bak prosjektet. Landbruksråd Vestland er med på finansieringa av prosjektet, saman med Statsforvaltaren og Fylkeskommunen.
  • Det er etablert ei styringsgruppe der faglag og forvaltninga er representerte.


Arbeidsområde og –oppgåver for klimakoordinatoren


- koordinere klimaarbeidet som rettar seg mot bonden og gardsdrifta hans.

- bidra til å etablere og drifte ein klimaportal for vestlandsbonden.

- få fart på arbeidet med kursing og rådgjeving innanfor klima.   

-- motivere bonden til å betre produksjonen sin og samstundes ta kloke klimagrep.

- syte for at bøndene er klar over og nyttar RMP-ordninga for klimarådgjeving.

- initiere eit årleg seminar/konferanse som skal vere ein møteplass for alle som driv klimaarbeid retta mot bonden.

- identifisere trongen for FoU-arbeid, ha nettverk og ynske om å kople innovative bønder med dei rette instansar.

- syte for at utviklinga av til dømes klimakalkulatoren er tilpassa vestlandsjordbruket og våre utfordringar.

Medlemmene i styringsgruppa


Ole Bjarne Hovland


Styremedlem Vestland Bondelag, sauebonde på heiltid sidan 2008.

Ynskjer å bidra til å samordne kreftene i Vestland slik at landbruket når sine forpliktingar i den underskrivne klimavtala med Staten

Bjørn-Harald Haugsvær


Assisterande landbruksdirektør hos Statsforvaltaren i Vestland

Overordna ansvar for arbeidet med

Regionalt miljøprogram (RMP) og klimatilpassing i jordbruket

Tina Bøe Buer,


Fylkesstyremedlem i NBS 

Oppvaksen på ein liten vestlandsgard med sauedrift,

agronom i økologisk landbruk og aktiv i klima- og miljørørsla 

Åse Leirgulen


Ass. dagleg leiar hos Norsk Landbruksrådgiving Vest. 


Samarbeidspartnarar